Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů www.happy-electronics.eu

Tato Aplikace shromažďuje některé Osobní údaje od svých Uživatelů.

Správce dat a vlastník

Happy Electronics, sro,
info@happy-electronics.eu

Typy shromažďovaných dat

Mezi typy Osobních údajů, které tato Aplikace shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: Cookie, Údaje o používání, Jméno, Příjmení, Telefonní číslo, Adresa, E-mailová adresa, Název společnosti a Země.

Další shromažďované osobní údaje mohou být popsány v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve vyhrazeném vysvětlujícím textu v kontextu se shromažďováním údajů.
Osobní údaje mohou být volně poskytnuty Uživatelem nebo shromažďovány automaticky při používání této Aplikace.
Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto aplikací, pokud není uvedeno jinak, slouží k identifikaci uživatelů a zapamatování jejich preferencí, a to výhradně za účelem poskytování služby požadované uživatel.
Neposkytnutí určitých Osobních údajů může této aplikaci znemožnit poskytování jejích služeb.

Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli Osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této Aplikace a potvrzují, že mají souhlas třetí strany poskytnout Údaje Vlastníkovi.

Způsob a místo zpracování Údajů

Způsoby zpracování

Správce údajů zpracovává Údaje Uživatelů řádným způsobem a přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení Údajů.
Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů s podporou IT podle organizačních postupů a režimů přísně souvisejících s uvedenými účely. Kromě Správce údajů mohou být Údaje v některých případech přístupné i určitým typům osob odpovědných za provoz stránek (administrace, prodej, marketing, právní předpisy, správa systému) nebo externím stranám (např. smluvní poskytovatelé technických služeb, poštovní dopravci, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) jmenovaní v případě potřeby jako zpracovatelé dat Vlastníkem. Aktualizovaný seznam těchto stran si můžete kdykoli vyžádat u správce údajů.

Místo

Údaje jsou zpracovávány v provozovnách Správce údajů a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí subjekty zúčastněné na zpracování. Pro další informace kontaktujte správce údajů.

Doba uchování

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k poskytování služby požadované uživatelem nebo stanovenou účely uvedenými v tomto dokumentu a uživatel může vždy požádat správce údajů o pozastavení nebo odstranění údajů.

Použití shromážděných údajů

Údaje o Uživateli jsou shromažďovány za účelem umožnění Vlastníkovi poskytovat jeho služby a dále pro následující účely: Analýza, Registrace a autentizace a Kontaktování Uživatele.

Osobní údaje používané pro každý účel jsou popsány v konkrétních částech tohoto dokumentu.

Podrobné informace o zpracování Osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a pomocí následujících služeb:

    • Analytics

Služby obsažené v této části umožňují Vlastníkovi sledovat a analyzovat webový provoz a lze je použít ke sledování chování Uživatele.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Google využívá shromážděná data ke sledování a zkoumání používání této aplikace, k přípravě zpráv o jejích aktivitách a jejich sdílení s dalšími službami Google.
Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Shromažďované osobní údaje: Údaje o souborech cookie a používání.

    • Kontaktování uživatele

     Kontaktní formulář (Tato aplikace)

Vyplněním kontaktního formuláře svými Údaji dává Uživatel této Aplikaci oprávnění používat tyto údaje k odpovědi na žádosti o informace, nabídky nebo jakýkoli jiný druh žádosti, jak je uvedeno v záhlaví formuláře.

Shromažďované osobní údaje: E-mailová adresa.

    • Registrace a autentizace

Registrací nebo ověřením uživatelé umožňují této aplikaci, aby je identifikovala a poskytla jim přístup k vyhrazeným službám.
V závislosti na tom, co je popsáno níže, mohou třetí strany poskytovat služby registrace a ověřování.
V tomto případě bude mít tato Aplikace přístup k některým Údajům uloženým těmito službami třetích stran pro účely registrace nebo identifikace.

Přímá registrace (Tato aplikace)

Uživatel se registruje vyplněním registračního formuláře a poskytnutím Osobních údajů přímo této Aplikaci.

Shromažďované osobní údaje: adresa, název společnosti, země, e-mailová adresa, jméno, příjmení a telefonní číslo.

Další informace o sběru a zpracování dat

Legální akce

Osobní údaje Uživatele mohou být použity pro právní účely Správcem údajů, u soudu nebo ve fázích vedoucích k možným právním krokům vyplývajícím z nesprávného používání této Aplikace nebo souvisejících služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Správce může být požádán o poskytnutí osobních údajů na žádost orgánů veřejné moci.

Další informace o Osobních údajích Uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato Aplikace na vyžádání poskytnout Uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování Osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly) nebo k tomuto účelu používat jiné osobní údaje (jako je IP adresa).

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Bližší podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování Osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od Správce údajů. Podívejte se prosím na kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Práva Uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoli vědět, zda byly jejich osobní údaje uloženy, a mohou se obrátit na správce údajů o jejich obsahu a původu, ověřit jejich správnost nebo požádat o jejich doplnění, zrušení, aktualizaci nebo opravu. , nebo k jejich přeměně do anonymního formátu nebo k blokování jakýchkoli údajů uchovávaných v rozporu se zákonem, jakož i k tomu, aby se postavili proti jejich zpracování z jakýchkoli oprávněných důvodů. Uživatelé si mohou vyžádat kopii všech údajů, které o nich jsou, ve strojově čitelném formátu, které musí být dodány do 30 dnů.

Žádosti by měly být zaslány správci údajů na výše uvedené kontaktní údaje.

Tato aplikace nepodporuje požadavky „Do Not Track“.
Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, respektuje požadavky „Do Not Track“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, a to oznámením svým uživatelům na této stránce. Důrazně se doporučuje často kontrolovat tuto stránku s odkazem na datum poslední úpravy uvedené dole. Pokud uživatel vznese námitku proti jakékoli změně Zásad, musí přestat používat tuto aplikaci a může požádat správce údajů o odstranění osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se v té době aktuální zásady ochrany osobních údajů na všechny osobní údaje, které má správce údajů o uživatelích.

Informace o těchto zásadách ochrany osobních údajů

Správce údajů je odpovědný za tyto zásady ochrany osobních údajů, připravené počínaje moduly poskytovanými společností Iubenda a hostovanými na serverech společnosti Iubenda.

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace o fyzické osobě, právnické osobě, instituci nebo sdružení, které jsou nebo mohou být identifikovány, a to i nepřímo, odkazem na jakýkoli jiný údaj, včetně rodného čísla.

Údaje o použití

Informace shromažďované automaticky z této aplikace (nebo služeb třetích stran používaných v této aplikaci), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru obdrženého v odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje na návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě, kterou v rámci aplikace sleduje, se zvláštním odkazem na pořadí stránek navštívené a další parametry o operačním systému zařízení a/nebo IT prostředí Uživatele.

Uživatel

Fyzická osoba používající tuto Aplikaci, která se musí shodovat se Subjektem údajů, na kterého se Osobní údaje vztahují, nebo být jím pověřena.

Subjekt údajů

Právnická nebo fyzická osoba, které se Osobní údaje týkají.

Zpracovatel dat (nebo správce dat)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace pověřená Správcem zpracovávat Osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace, která má právo i společně s jiným správcem údajů rozhodovat o účelech, způsobech zpracování osobních údajů a použitých prostředcích, včetně bezpečnostní opatření týkající se provozu a používání této Aplikace. Správce údajů, není-li uvedeno jinak, je vlastníkem této aplikace.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, pomocí kterého jsou shromažďovány Osobní údaje Uživatele.

Cookie

Malý kus dat uložený v zařízení uživatele.


Legální informace

Upozornění pro evropské uživatele: toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno v souladu s povinnostmi podle čl. 10 směrnice ES č. 95/46/ES a podle ustanovení směrnice 2002/58/ES, ve znění směrnice 2009/136/ES, týkající se souborů cookie.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně této aplikace.